Algemene voorwaarden Bronkhorst vormgever in de bouw

Artikel 1  Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aannemer: Bronkhorst Vormgever in de Bouw, zaakdoende te Barneveld, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 57754942.
 2. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie aannemer een overeenkomst sluit danwel die aannemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen aannemer en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 

Artikel 2  Toepasselijkheid en totstandkoming:

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien aannemer en opdrachtgever overeenkomen dat ook andere algemene voorwaarden van toepassing zijn, dan prevaleren onderhavige algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend, indien aannemer en opdrachtgever dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht aannemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Overeenkomsten komen tot stand door aanvaarding door opdrachtgever of indien door aannemer uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
 6. Aannemer bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht c.q. de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 7. Aannemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 8. Nietigheid of vernietiging van een deel van de algemene voorwaarden heeft niet nietigheid of vernietiging van alle delen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.
 9. Indien de overeenkomst niet aan aannemer wordt verleend, heeft aannemer het recht alle kosten, die zij heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen, waaronder de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten, bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 3  Tarieven en betaling:

 1. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.  
 2. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen, rechten en lasten, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders schriftelijk aangegeven. Aannemer is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen, indien prijsbepalende factoren (zoals invoerrechten, verzekeringstarieven, lonen, kostprijzen, etc.) een verhoging ondergaan.
 3. Aannemer heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst het stellen van zekerheid te eisen, of in andere zin afwijkende betalingscondities te stellen, zoals (vooruit)betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. Indien aannemer de werkzaamheden verricht tegen een vaste aanneemsom, zal aannemer binnen een redelijke termijn na de oplevering een gespecificeerde eindafrekening aan de opdrachtgever sturen. Hierin wordt het meer- en minderwerk bij opdrachtgever in rekening gebracht, alsmede worden de stelposten afgerekend. Aannemer heeft het recht om meer- en minderwerk en stelposten eerder af te rekenen.
 5. Opdrachtgever dient de facturen van aannemer, zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening, te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling voor nodig is, en is opdrachtgever een contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.
 6. Klachten tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van het recht van opdrachtgever hierover op een later moment te kunnen klagen. Eventueel geuite klachten schorten de betalingsverplichting nimmer op.
 7. Terzake van zakelijke opdrachtgevers geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van de opdrachtgever, waarbij opdrachtgever een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,--.
 8. Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling, heeft aannemer tevens het recht zijn werkzaamheden op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor enige hierdoor te lijden schade. Deze opschorting staat er niet aan in de weg dat de aannemer vergoeding vordert van de schade en kosten die voortvloeien uit het in gebreke blijven van de opdrachtgever.  
 9. Aannemer is niet gehouden het werk op te leveren, indien de opdrachtgever in gebreke blijft één of meerdere facturen te betalen, ook niet indien de oplevering reeds is aangekondigd.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van aannemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 4  Meerwerk:

 1. Meerwerk wordt aanvullend in rekening gebracht. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht, waarbij een schriftelijke opdracht aldus niet vereist is, maar voldoende is dat daaraan uitvoering wordt gegeven.
 2. Meerwerk c.q. wijzigingen in het werk kunnen invloed hebben op de oplevertermijn, hetgeen door opdrachtgever wordt geaccepteerd.
 3. Bovendien mag aannemer de aanneemsom c.q. het overeengekomen tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan aannemer, dat in redelijkheid niet van aannemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

 

Artikel 5  Verplichtingen opdrachtgever:

 1. Opdrachtgever zorgt en is verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen etc., die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtgever. Aannemer is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn van de benodigde vergunningen, ontheffingen, toestemmingen etc.. Indien aannemer aanvangt met de werkzaamheden voordat de benodigde vergunningen aanwezig zijn, dan wel onherroepelijk zijn dan komt dit voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar (en aannemer schriftelijk in te lichten omtrent) alle omstandigheden, waaronder de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en overige risico’s. Opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, ten minste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden een melding bij het Kadaster te doen. Opdrachtgever dient er zelf op toe te zien dat alle betrokken kabel- en leidingbeheerders reageren. Opdrachtgever stelt aannemer de resultaten van dit onderzoek ter hand voor aanvang van de werkzaamheden. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, vrijwaart hij aannemer voor alle schade die voort kan vloeien uit het raken of beschadigen van ondergrondse obstakels in de ruimste zin des woords, alsmede de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Wanneer onverhoopt een kabel of leiding wordt beschadigd, doordat de werkelijke ligging afwijkt van de tekening, dan komt dit voor risico van opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever zorgt er tevens voor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van het pand waaraan het werk zal worden uitgevoerd. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het niet of niet tijdig kunnen betreden van het betreffende perceel en/of bouwwerk.
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de aannemer, om tijdens de bouw en dus voor oplevering van het werk, het werk te betreden en/of in gebruik te nemen en/of te geven aan derden.
 5. Als de aannemer voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het voor de uitvoering van het werk noodzakelijk is dat het pand c.q. terrein geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd, zorgt de opdrachtgever tijdig voor die ontruiming. Daarnaast dient opdrachtgever er zorg voor te dragen dat het terrein goed begaanbaar is, waaronder een deugdelijk verharde en voldoende brede (toegangs)weg voor de aan- en afvoer van materieel en materialen. 
 6. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. De kosten van elektriciteit, gas en water ten behoeve van de uitvoering van het werk zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtgever staat in voor de bouwmaterialen die hij met het oog op de uitvoering van het werk aan de aannemer ter beschikking stelt.
 8. Als het werk wordt uitgevoerd naar een door of namens de opdrachtgever vervaardigd ontwerp, staat de opdrachtgever in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp, tenzij de aannemer die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk van de opdrachtgever schriftelijk heeft overgenomen.
 9. Opdrachtgever draagt het volledige risico voor de toestand van het terrein waar aannemer de overeenkomst dient uit te voeren. Opdrachtgever draagt het risico van beschadiging, verlies en/of tenietgaan van het terrein en van al hetgeen zich op-, onder-, boven-, in- of naast het terrein bevindt. 
 10. De opdrachtgever draagt het risico van het door de aannemer aantreffen van een zaak die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking van de uitvoering betekent, behoudens voor zover de aannemer redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn. Doet zich een dergelijke belemmering of bemoeilijking voor, dan treden aannemer en opdrachtgever met elkaar in overleg over de gevolgen daarvan.
 11. De door aannemer of in opdracht van aannemer vervaardigde tekeningen, omschrijvingen en berekeningen blijven eigendom van aannemer en zij behoudt zich daarop alle intellectuele eigendomsrechten voor, alsook zullen deze op het eerste verzoek van aannemer door opdrachtgever aan aannemer moeten worden geretourneerd. Opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van aannemer niet gerechtigd deze bescheiden te gebruiken, te kopiëren en/of aan derden te overhandigen.
 12. Alle door aannemer geleverde goederen en materialen blijven onvervreemdbaar eigendom van de aannemer, zolang de opdrachtgever niet geheel aan zijn (betaling) verplichtingen jegens de aannemer heeft voldaan, met inbegrip van rente en kosten. Pas nadat de gehele prijs en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn voldaan, heeft opdrachtgever het recht de zaken te bezwaren, te verkopen, verhuren, te leveren dan wel aan derden af te staan. Opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan aannemer danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin aannemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van aannemer zich dan zullen bevinden en die producten aldaar mee te nemen.

 

Artikel 6  Oplevering:

 1. Overeengekomen of door aannemer toegezegde termijnen betreffen nimmer fatale termijnen, zodat overschrijding daarvan op zichzelf geen reden voor ontbinding van de overeenkomst oplevert, doch tenminste een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer aannemer de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd en daarop binnen 14 dagen daarna geen reactie van de opdrachtgever volgt, ofwel wanneer uit een gedraging van de opdrachtgever volgt dat het werk wordt geaccepteerd ofwel wanneer de opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik neemt. In dat geval wordt het werk zonder tekortkomingen als opgeleverd beschouwd.
 3. Keurt de opdrachtgever het werk niet goed, dan is deze verplicht dit schriftelijk en zo getailleerd mogelijk kenbaar te maken aan aannemer en zal aan deze een redelijke termijn tot correcte nakoming worden gegeven. Dergelijke wezenlijke punten worden door aannemer opgelost, tenzij de aannemer de juistheid ervan betwist.
 4. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze door aannemer kunnen worden hersteld en die het gebruik van het geheel niet in de weg staan, zullen nimmer reden tot onthouding van goedkeuring van de oplevering mogen zijn.

 

Artikel 7  Opschorting en ontbinding

 1. Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.
 2. Aannemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-      opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

-      na het sluiten van de overeenkomst aannemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

-      aannemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-      indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

-      in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op opdrachtgever de WSNP van toepassing wordt verklaard.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van aannemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien aannemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Aannemer behoudt ook telkens het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8  Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop aannemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor aannemer niet in staat is de verplichtingen na te komen, daaronder mede begrepen weersomstandigheden alsook de situatie dat een leverancier van materialen of een onderaannemer met levering c.q. prestatie in gebreke blijft.
 3. Aannemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat aannemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover aannemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is aannemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 9  Aansprakelijkheid algemeen

 1. Aannemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) die verband houdt met een tekortkoming door hem dan wel door de door hem ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is opzet of grove schuld.
 2. Indien aannemer onverhoopt aansprakelijk wordt gehouden, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt de directe schade en wel tot maximaal 50% van de aanneemsom c.q. het in rekening gebrachte bedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro).
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-      de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-      de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van aannemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan aannemer toegerekend kunnen worden;

-      redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde bedrag.
 2. Opdrachtgever vrijwaart aannemer voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.
 3. Opdrachtgever is jegens aannemer aansprakelijk voor vertraging als gevolg van feiten en/of omstandigheden die in de risicosfeer van opdrachtgever liggen, waaronder vertraging door nevenaannemers alsook het stilleggen van de bouw door belanghebbenden en/of overheid.

 

Artikel 10  Aansprakelijkheid na oplevering

 1. Na de oplevering is de aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk tenzij:
 2. het werk of enig onderdeel daarvan een tekortkoming bevat die door de opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder dan op het tijdstip van ontdekking onderkend had kunnen worden;
 3. het werk of enig onderdeel een ernstige tekortkoming heeft. Een tekortkoming is slechts als ernstig aan te merken als die de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het werk ongeschikt maakt voor zijn bestemming.
 4. De opdrachtgever zal van een tekortkoming binnen 14 dagen na de ontdekking mededeling aan de aannemer doen op straffe van verval van diens rechten.
 5. Ieder vorderingsrecht en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens aannemer uit welken hoofde ook vervallen in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens aannemer kan aanwenden, tenzij in de overeenkomst of in deze voorwaarden anders is bepaald, danwel ieder geval na vijf jaar nadat het werk is opgeleverd of in gebruik is genomen.

 

Artikel 11  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst tussen aannemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen aannemer en opdrachtgever die niet tot de competentie van de rechtbank, sector kanton behoren, worden beslecht door de rechtbank te Arnhem. Aannemer heeft niettemin het recht een zaak aanhangig te maken bij de rechtbank die op grond van de wet bevoegd is.